[Pga_europe_process] some infos about some strikes...

kolektiv eimigracija migrativeart at skynet.be
Mon Oct 4 09:41:42 CEST 2004


hello, since this july, here is a short resume what happened with some of
the workers who participated on the ³ workers day². we translated that on
english, as some of them wanted to spread the info abroad.
bajbaj
i
ps. the situation since 2nd of septembre is still the same...STRIKE BOARD AND TRADE UNION OF ³JUGOREMEDIJA² SHAREHOLDERS CONDITIONS
1. Immediate return of jobs to all the workers who were fired during the
period of Nini¹s man-in-power Radovanovic.

2.  Immediate release of the fabric from the private security personnel
employed by the Nini¹s man-in-power Radovanovic.

3. Immediate legal action against all of the mob members who were robbing
³Jugoremedija² and molesting the workers, including the legal action against
the government representatives who helped those members. To clarify, we want
immediate legal action to be taken not only against Nini, against his
personnel from the so-called management and against members of his ³private
army², but we also want immediate legal action to be taken against
individuals who sabotaged the legal process that was undertaken in court,
police and Ministries who had jurisdictions over the case.
 
4. Immediate erasure of documents pertaining to illegal and counterfeit
summation of capitalization of ³Jugoremedija² from the court register, for
which even ³Jaka 80² admits not to be valid.

5. Immediate continuation of the already established legal action pertaining
to breaking down the agreement between the Trade ­ Union Fund and ³Jaka 80²
company pertaining to privatization of 42% of government property. Let the
government and ³Jaka 80²discuss their debts and faults later on, and not
during the time of hunger strike of their victims.

6.  The government is in obligation to compensate ³Jugoremedija² damage that
has evolved as a consequence of illegal actions performed by the government
during the time of ³Jugoremedija² privatization, including the compensation
of the entire damage produced by ³Jaka 80² in the period when workers and
shareholders were calling and the government was sleeping.

7. After returning of the fabric to its legal owners and after the
normalization of production process, it is necessary for new auction for
privatization of the government share to be organized, respecting the fact
that participators of this auction cannot be in any collision with the legal
system, or the mob members.
 Zrenjanin, September 2, 2004.


Zdravko Deuri_
President of ³AD Jugoremedija 2² ShareholdersVladimir Pecikoza
President of ³Jugoremedija² Trade ­ Union

ZAHTEVI _TRAJKA_KOG ODBORA I UDRU_ENJA MALIH AKCIONARA JUGOREMEDIJE1. Momentalno vra_anje na posao svih radnika otpu_tenih za vreme
direktorovanja Ninijevog name_tenika Radovanovi_a.

2. Momentalno osloba_anje fabrike od privatnog obezbe_enja anga_ovanog od
strane Ninijevog name_tenika Radovanovi_a .

3. Hitno pokretanje krivi_nog postupka protiv svih mafija_a koji su
plja_kali Jugoremediju i zlostavljali radnike, ali i protiv predstavnika
dr_ave koji su im u tome pomagali. Dakle, ne samo odogovornost Ninija i
njegovih pla_enika iz takozvanog menad_menta, i batina_a iz privatne vojske
koju je anga_ovao, ve_ i sabotera u sudu, policiji i nadle_nim
ministarstvima.
 
4. Hitno brisanje iz sudskog registra ilegalne i falsifikovane
dokapitalizacije za koju i ³Jaka 80² priznaje da nije validna.

5. Hitno sprovo_enje zapo_etog raskida ugovora izmedju Akcijskog fonda i
firme ³Jaka 80² o privatizaciji 42% dr_avnog vlasni_tva. Neka se dr_ava i
³Jaka 80² kasnije po sudovima raspravljaju ko kome _ta duguje i ko je kriv,
a ne dok traje _trajk gla_u _rtava njihovih malverzacija.

6. Dr_ava mora da nadoknadi Jugoremediji _tetu nastalu malverzacijama njenih
organa prilikom privatizacije, kao i svu _tetu koju je stvorila ³Jaka 80²
dok su radnici i akcionari apelovali a dr_ava spavala.

7. Nakon vra_anja fabrike pod kontrolu legalnih vlasnika, i normalizacije
poslovanja, organizovati novu aukciju za privatizaciju dr_avnog udela, uz
uslov da u_esnici ne mogu biti lica s poternice ni _lanovi mafije.
U Zrenjaninu, 02.09.2004. g.


Zdravko Deuri_
Predsednik udru_enja akcionara ³AD Jugoremedija 2²Vladimir Pecikoza
Predsednik Samostalnog sindikata Jugoremedije

--------------------------------------------------------Workers ­ Share Holders of ³Jugoremedija²
Press Release for the Public
We, the share holders and workers of ³Jugoremedija², are warning all of the
government officials responsible for the eight months of tragic conditions
in our company, that we are more determined today than ever to carry on our
justified fight against the mob, corruption and indifference of the
government. 

For two weeks already, eighteen of us workers-shareholders are performing
hunger strike in hope that we will manage to attract the government
attention to the unabashed absence of legal system performed in
³Jugoremedija² from the onset of its privatization.

During these two weeks, not only that the government did not pay any
attention to this scandal, but also we were informed about the two
statements of the republic Ministers Mr. Bubalo and Mr. Lalovic in which
they tried to hide and make minimal the criminal actions which followed both
the privatization and false summation of ³Jugoremedija² capitalization. Mr.
Bubalo and Mr. Lalic are spreading disinformation and confusion to the
public, which can only be useful to the criminals who (with the help of the
government at that time) unlawfully took over ³Jugoremedija², and then later
on kidnapped the company with the help of falsified documents. The rest of
the government officials obviously are of the opinion that this kind of
criminal action is not under their jurisdiction. It is this government big
shame not to react for all the months of strikes that happened in the
economy devastated Zrenjanin and to solve this serious, but at the same
time, solvable problem.


And while we are in hunger strike, we are under the impression that our
government is laughing at us. Neither the afore mentioned Ministers, nor
their colleagues are not touched with our hunger strike; on the contrary,
our strike is making the situation easier for them since acting this way we
are not making any serious disturbance in the public.

Because of them we understand the following: hunger strike, representing the
call on officials to start practicing government that is based on a legal
system, makes no sense whatsoever in this country. Since we made a pledge at
the beginning of our struggle not to give up till the final victory, we have
decided to stop the hunger strike as of today and to continue our fight
using some other methods which will be more attainable for the officials to
understand. 

³Jugoremedija² incident has become an example of government indifference, an
example which initiates serious doubt about the government-mob connections,
being, at the same time, the symbol of a common man¹s fight for his/her
dignity and lawful protection. We are deeply aware that our neighbors, our
citizens, all of the common people of this country have become bitter
because of the absence of the law system and the absence of justice that
they have to face on a daily basis in face of their indifferent government.
We have decided to call them to join us in our fight against the political
parasites, to fight for what the bravest have always fought for: justice and
respect of the law.


 Zrenjanin, September 06, 2004.

Strike Board and Trade ­ Union of the ³Jugoremedija²


Saop_tenje za javnost radnika-akcionara JugoremedijeMi akcionari i radnici Jugoremedije, upozoravamo sve dr_avne organe
odgovorne za osmomese_no tragi_no stanje u na_oj firmi, da smo danas
odlu_niji nego ikad da istrajemo do kraja u svojoj pravednoj borbi protiv
mafije, korupcije i java_luka dr_ave.

Ve_ dve nedelje nas 18 radnika-akcionara _trajkujemo gla_u u nadi da _emo
uspeti da skrenemo pa_nju svoje dr_ave na bestidno bezakonje koje se jo_ od
privatizacije sprovodi u Jugoremediji.

Tokom te dve nedelje ne samo _to se dr_ava nije uop_te bavila ovim
skandalom, ve_ smo od dvojice ministara republi_ke vlade, Bubala i Lalovi_a,
_uli izjave kojima poku_avaju da minimalizuju i zata_kaju kriminalne
malverzacije koje su pratile privatizaciju i la_nu dokapitalizaciju
Jugoremedije. Oba ova ministra u javnosti _ire dezinformacije i konfuziju
koje idu na ruku kriminalcima koji su (uz podr_ku tada_nje vlasti!) prvo
bespravno preuzeli, a kasnije falsifikatima i potpuno kidnapovali
Jugoremediju. Ostali dr_avni organi valjda smatraju da ovaj kriminal nije u
njihovoj nadle_nosti... Stra_na je sramota za ovu dr_avu da, za ovoliko
meseci _trajkova, jedne od retkih uspe_nih firmi u privredno opusto_enom
Zrenjaninu, niko nije ozbiljno poku_ao da re_i ovako krupan a prost problem.

Dok mi _trajkujemo gla_u, utisak je da nam se na_a dr_ava podsmeva. Da
gospodu ministre Lalovi_a i Bubala,  kao ni njihove kolege iz vlasti,  na_e
gladovanje uop_te ne uzbu_uje, ve_ im naprotiv savr_eno pa_e jer tako manje
talasamo.

Zahvaljuju_i njima najzad smo shvatili: _trajk gla_u, kao apel vlastima da
po_ne da sprovodi proklamovanu pravnu dr_avu, u ovoj zemlji je potpuno
besmislen. Po_to smo se jo_ na po_etku na_e borbe zarekli da ne_emo odustati
do kona_ne pobede, danas prekidamo _trajk gla_u, da bi smo borbu nastavili
metodima za koje _e nadle_ni imati vi_e sluha.

Slu_aj Jugoremedije je postao primer dr_avnog java_luka, koji izaziva
ozbiljnu sumnju na spregu dela vlasti s mafijom, ali je i simbol borbe
obi_nog _oveka za svoje dostojanstvo i zakonsku za_titu. Mi vrlo dobro znamo
da su i na_e kom_ije, i na_i sugra_ani, i na_i sunarodnici, svi obi_ni ljudi
ove zemlje, ogor_eni zbog bezakonja i nepravdi kojima su svakodnevno
izlo_eni pred pospanim o_ima  svoje dr_ave. Pozva_emo ih da nam se pridru_e
u borbi protiv politi_kih parazita, za ono za _ta su se uvek ljudi
najhrabrije borili: pravdu i po_tovanje zakona.


U Zrenjaninu, 06.09.2004.g.

_trajka_ki odbor i Udru_enje akcionara Jugoremedije-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: /pipermail/pga_europe_process/attachments/20041004/fbf9ace3/attachment.htm


More information about the Pga_europe_process mailing list